Nové prístupy v monitoringu teploty pri skladovaní liečiv

Správne skladovanie a uchovávanie liekov, surovín, ale aj ďalšieho tovaru je jedným zo základných predpokladov poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Aj keď sa výrobcovia neustále snažia vylepšovať svoje produkty tak, aby boli čo najviac termostabilné, stále je potrebné pri skladovaní liečiv dodržať určité rozmedzie teplôt. Je dôležité si uvedomiť, že termolabilné nie sú len prípravky, ktoré vyžadujú zníženú teplotu uchovania (typicky očkovacie látky), ale všetky prípravky, u ktorých výrobca v SPC stanovil určité teplotné rozmedzie, ktoré treba pri skladovaní dodržať. Aj keď je teplota napr. v typickom rozmedzí 15 – 25ºC, stále sa jedná o teplotu, ktorá musí byť dodržaná, a to ako v hornom, tak aj spodnom rozmedzí.

V prípade, že nie je teplota uchovávania dodržaná, hrozí strata stability, bezpečnosti a účinnosti lieku. Sledovanie teplôt by tak nemalo byť v lekárni alebo v ordinácii len obyčajnou formalitou, ale mala by sa mu venovať patričná pozornosť pri využití možností, ktoré dnes bežne dostupné technológie poskytujú.

Aké sú teda existujúce možnosti merania a zaznamenávania teplôt skladovania? V zásade ich možno rozdeliť podľa viacerých kritérií do niekoľkých skupín:

Typ meradla

Záznam

Komunikačné rozhranie

Upozornenie na prekročenie

Analógové

Ručne

Papier a ceruzka

Nie

Elektronické

Ručne

Papier a ceruzka

Nie

Elektronické

V zariadení

USB / LAN

Nie

Elektronické

V zariadení

GSM (SMS, GPRS, LTE/4G)
(len pre upozornenie)

Áno

Elektronické

V zariadení

GSM (SMS, LTE/4G), WiFi, LAN

Áno

Elektronické

Cloud

GSM (LTE/4G), WiFi, LAN, IoT

Áno

Vyššie uvedená tabuľka je v podstate zmapovaním historického vývoja merania teplôt od minulého storočia do súčasnosti.

Ručný záznam

Bohužiaľ, v množstve (a trúfam si povedať, že v drvivej väčšine) lekární a ďalších zdravotníckych zariadení môžeme ešte dnes vidieť nepreukázateľne vedené záznamy teplôt zapisované ručne do papierového denníka (reportu) – a je potom už úplne jedno, či takto uchovávané údaje sú opisované z ortuťového alebo digitálne teplomeru. Tieto záznamy nielenže nie sú preukázateľné, ale ani samotným prevádzkovateľom neposkytujú dostatočné informácie o tom, v akej teplote sú nimi uchovávané lieky skladované. 

Aj legislatíva v podobe vyhlášky 129/2012 z.z.. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax poskytuje len veľmi vágne formulácie v § 30 ods. 8 „Lieky, liečivá a pomocné látky sa uchovávajú za podmienok (…) Teplota a vlhkosť sa denne počas prevádzky zaznamenávajú, kontrolujú a vyhodnocujú“. 

Prevádzka skladu liekov je však v činnosti aj počas víkendov a sviatkov. Ak by sa stalo, že v lekárni vypadne na 24 hodín elektrina, prevádzkovateľ sa o tom nedozvie. O tom, že „papier znesie všetko“ sa snáď radšej ani nebudeme zmieňovať. Je preto dôležité merať 365 dní v roku, nielen pracovné dni, t. j. len 68% času. 

Elektronický záznam

Avšak, vzhľadom k cene a dostupnosti teplomerov aspoň s nejakou formou záznamu sa aj v lekárňach stále častejšie stretávame s meradlami, ktoré uchovávajú teploty priamo v zariadení (tzv. datalogger). Sťahovanie záznamov potom prebieha spravidla cez USB port priamo do počítača užívateľa. Ide o značný pokrok proti ručnému zapisovaniu, bohužiaľ sa ale vo väčšine prípadov teploty sťahujú v mesačnom alebo aj dlhšom intervale a personál tak nemá informáciu o prekročení požadovanej teploty včas. Niektoré teplomery so záznamom majú aj digitálny displej, na ktorom je možné prečítať minimálnu a maximálnu teplotu v danom časovom úseku a v prípade pravidelnej kontroly je možné tento nedostatok aspoň čiastočne eliminovať. Aj tak však toto zisťovanie vyžaduje osobnú prítomnosť.

Istú medzikategóriu potom predstavujú riešenia dodávateľov lekárenských systémov, ktoré využívajú súčasný informačný systém na zaznamenávanie teplôt. Výhodou proti vyššie popísanému systému sťahovania je dostupnosť záznamov – tie má užívateľ k dispozícii kedykoľvek je prihlásený do lekárenského systému. Niektoré z nich sú tiež schopné používateľa upozorniť na prekročenie teplôt, avšak iba v prípade, že je systém aspoň na niektorom počítači v lekárni spustený.

Vzdialená komunikácia s meradlom

Ďalším vývojovým štádiom merania teplôt sú systémy, ktoré majú síce záznam iba v zariadení, ale sú schopné nejakou formou komunikovať vzdialene s užívateľom. Spravidla sa jedná o zariadenia, ktoré v sebe obsahujú GSM modem alebo Wi-Fi modul a môžu tak v prípade prekročenia teploty odoslať správu užívateľovi s potrebnou informáciou.

Pokiaľ už má zariadenie komunikačný modul, je spravidla umožnené aj sťahovanie záznamov pre účely archivácie. Tieto meradlá už spĺňajú väčšinu požiadaviek na moderný monitoring teplôt:

  • Kontinuálny záznam
  • Vzdialený prístup
  • Upozornenie na prekročenie hraníc teploty alebo vlhkosti

Oproti súčasnej, najmodernejšej kategórii však majú tieto systémy stále určité nevýhody:

  1. Užívateľ musí teploty ručne sťahovať a zálohovať
  2. Pre prístup je potrebná špeciálna aplikácia dostupná väčšinou len pre PC
  3. Prístup k histórii záznamov nemá užívateľ kedykoľvek a odkiaľkoľvek
  4. Zaistenie prevádzky je technicky náročnejšie a pre užívateľov zložité

Preto sa na trhu začali objavovať systémy, ktoré tieto nevýhody eliminujú.

Cloudové systémy merania

Tak ako pri mnohých iných odboroch, aj do meraní teplôt nastúpili cloudové aplikácie a poskytovanie meraní teplôt ako služby. To znamená, že používateľ si od dodávateľa nekupuje zariadenie, ale rovno službu merania. Pre užívateľov sa jedná o veľkú výhodu: síce treba zariadenie nainštalovať a spustiť, ale aj tieto činnosti bývajú súčasťou poskytovanej služby, a tak na užívateľovi už zostáva len prihlásiť sa cez webový prehliadač do aplikácie a pozerať sa na naskakujúce záznamy teplôt. A to buď cez počítač alebo aj cez mobil či tablet – a má tak prehľad naozaj kedykoľvek a kdekoľvek.

Pretože sú dáta na servery služby prenášané online, je možné ich aj online ďalej kamkoľvek preniesť – a to je využité pre tzv. alerting – hlásenia či notifikácie o prekročení teplôt. Je možné väčšinou definovať niekoľko hraníc pre rôzne oblasti merania, užívateľov, ktorým sa má upozornenie zaslať alebo ako často sa majú informácie zasielať. SMS, volanie alebo emaily sú v týchto prípadoch samozrejmosťou.

Súčasťou riešenia sú aj najrôznejšie reporty, ktoré si užívateľ môže uložiť alebo vytlačiť pre prípadnú kontrolu. Pretože je celý systém dodávaný ako služba, býva jeho súčasťou aj pravidelná kalibrácia meradiel. To všetko je potom poskytované za pravidelný mesačný alebo ročný poplatok, ktorý predstavuje len zlomok nákladov, ktoré by celý systém užívateľa stál, keby ho chcel kúpiť. V tomto poplatku býva tiež obsiahnutý ďalší vývoj a modernizácia monitorovacej aplikácie.

Cloudové systémy sú spravidla založené na centrálnej jednotke, ktorá bezdrôtovo komunikuje s jednotlivými loggermi. Tým sa tiež výrazne zjednodušuje inštalácia. Centrálna jednotka je umiestnená kdekoľvek, kde je dostupný prívod elektriny a pokrytie Wi-Fi alebo s prípojkou LAN. Jednotlivé loggery sú rozmiestnené na požadované lokácie bez toho, aby bolo nutné k nim privádzať akékoľvek káble. Centrálna jednotka potom zbiera údaje a odosiela ich na vzdialený zabezpečený server, kde sú spracované a formou webovej aplikácie prezentované užívateľovi.

Celý systém môže byť kompletne zálohovaný či už na výpadok elektriny alebo aj výpadok internetu. A to buď priamo formou interného GSM modemu alebo formou externého zariadenia, ktoré môže v prípade výpadku zabezpečiť náhradný internet pre celú lekáreň. Záložné riešenie je v prípade merania veľmi dôležité, pretože najkritickejšou situáciou je spravidla výpadok elektriny, pri ktorom vypadne chladenie v chladničkách alebo v mrazničkách – aj v tomto prípade potom musí byť systém schopný podať užívateľovi správu, že niečo nie je v poriadku.

Internet vecí (Internet of Things „IoT“)

Iste ste už počuli o internete vecí – špeciálnom internetovom pripojení, ktoré je tak malé a má tak malú spotrebu, že je možné ho použiť tak povedzme, kdekoľvek. Na meranie teplôt sa tak jeho uplatnenie priamo ponúka. IoT však využíva vlastnú sieť, ktorá sa snaží o celosvetové pokrytie. Jedná sa o malé zariadenia, veľkosti krabičky od zápaliek, ktoré môžu pri pravidelnom zasielaní údajov autonómne fungovať týždne až roky. Ich výhodou oproti vyššie popísaným cloudovým systémom je eliminácia centrálnej jednotky a závislosť na elektrine a internete zákazníka. Dáta posiela na server každé meradlo samo práve prostredníctvom dedikovanej IoT mobilnej siete. Toto riešenie aj na meranie teplôt je vhodné na monitoring počas prepravy (in-transit), napr. pre monitorovanie distribúcie liečiv, tzv. chladenom dodávateľskom reťazci „cold chain“ pri transportoch teplotne senzitívnych tovarov (liekov, potravín a pod.). Okrem teploty a vlhkosti je možné v reálnom čase merať aj ďalšie parametre ako napr. otrasy, otvorenie balenia, polohe GPS a iné. V prípade záujmu o službu monitorovania teploty v preprave nás prosím kontaktuje.

Moderné meranie teplôt s možnosťami hlásenia o výpadkoch je dnes veľmi jednoducho dostupné – a to ako technicky, tak finančne. Malo by byť záujmom každého prevádzkovateľa využívať všetky možnosti pre maximálnu ochranu zdravia pacientov a skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti. Podávanie nielen správnych, ale aj správne skladovaných liekov by malo byť záujmom každého lekára aj lekárnika.

loghub-blog

Služba moderného spôsobu merania a zaznamenávania teploty a vlhkosti pri skladovaní liečiv, šetrí Váš čas, chráni zásoby včasným varovaním, uľahčuje spätné vrátenie liečiv do distribúcie. Súčasťou služby je prenájom meračov, prehľadná aplikácia na správu a tlač záznamov, technická podpora, aktualizácie, servis a (re)kalibrácia meračov. Venujte sa tomu na čom záleží, pacientovi.

Zdieľajte nás