Identifikácia prevádzkovateľa

R-DAS, s. r. o., IČO: 44984251, so sídlom Rybárska 408/28, 962 31 Sliač, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.: 37125/S

Spracovávané osobné údaje a účely ich spracovania

 • na právnom základe plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov) spracúva prevádzkovateľ osobné údaje na účely plnenia kúpnej zmluvy a dodania objednaného tovaru, a to konkrétne:
  • Titul, Meno, Priezvisko,
  • Názov firmy,
  • Adresa doručenia,
  • Telefónne číslo,
  • E-mailový kontakt.

  Tieto osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu 10 rokov od Vášho nákupu.

 • na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, z dôvodu zabezpečenia funkcie e-shopu a individuálne personalizovaných obchodných ponúk spracúva prevádzkovateľ nasledovné údaje:
  • Cookies

  Tieto osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu najviac 2 roky od použitia webstránky.

Príjemcovia

Vaše osobné údaje budeme sprístupňovať iba na interné účely v rámci inštalácií zariadení a na marketingové účely prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby

Zákazník ako dotknutá osoba má právo:

 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Zodpovedná osoba

E-mailový kontakt na zodpovednú osobu: dpo@r-das.sk

Dozorný orgán

Dozorný orgánom, na ktorý sa dotknutá osoba môže obrátiť so sťažnosťou je:
Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava